Wybory uzupełniające ławników 2024-2027

05-02-2024 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 224
Wybory uzupełniające ławników 2024-2027

Prezes Sądu Okręgowego w Płocku na podstawie art. 161§ 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) zgłosił konieczność przeprowadzenia przez Radę Miasta i Gminy Gąbin wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024 – 2027.

W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości, że Rada Miasta i Gminy Gąbin przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2024-2027. Rada dokona wyboru 5 ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  •         jest nieskazitelnego charakteru;
  •         ukończył 30 lat;
  •         jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu

           kandydowania co najmniej od roku;
•         nie przekroczył 70 lat;
•         jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
•         posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
  •         osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania

           sprawy na drogę postępowania sądowego;
•         funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem

           przestępstw i wykroczeń;
•         adwokaci i aplikanci adwokaccy;
•         radcy prawni i aplikanci radcowscy;
•         duchowni;
•         żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
•         funkcjonariusze Służby Więziennej;
•         radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję w latach 2024-2027 upływa w dniu 29 lutego 2024 roku.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;
  •         oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o

           przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
•         oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a

           także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
•         zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza

           podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27

           października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022r. poz. 2527),

           stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
•         dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o

            wydawanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie lub inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania kandydatów uzyskać można w pok. 101 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie.

Opracowanie: E. Słupska

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin