Polityka prywatności

24-06-2022 Nieprzypisane podstrony Drukuj E-mail Odsłony: 1493

Polityka prywatności

I. Ogólne informacje

Niniejsza Polityka została wydana przez Administratora Danych Osobowych Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin i jest adresowana do wszystkich użytkowników (dalej: „użytkownicy”) naszej strony internetowej (dalej „Strona”).

Niniejsza polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą polityką i regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które administrator może prowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki.

II. Definicje

 • - Administrator oznacza jednostkę, która decyduje, jak i w jakich celach przetwarzane są dane osobowe. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych.
 • - Dane Osobowe oznacza wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania.
 • - Przetwarzanie oznacza wszelkie działania związane z danymi osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisją, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • - Podmiot przetwarzający oznacza jakąkolwiek osobą lub jednostkę, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora (inną niż pracownik administratora).

III. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacji zawartych w niniejszej polityce lub innych kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników przez administratora, w tym celu realizacji uprawnień, prosimy o kontakt z:

Administratorem Danych Osobowych: Urzędem Miasta i Gminy w Gąbinie, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, z siedzibą przy ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin, NIP 774 10 15 263, REGON 000528439.

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej, poczty mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub elektronicznej skrzynki podawczej pod adresem: /umiggabin/skrytka oraz pod numerem telefonu 24 267 41 50.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Mariola Świerzyńska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

IV. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Pozyskiwanie danych osobowych: administrator może pozyskiwać dane osobowe użytkowników, takie jak: imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu, jak również stanowisko, dane firmy. Administrator może pozyskać dane osobowe użytkowników, w szczególności, w następujących przypadkach:

 • - podania danych osobowych przez użytkowników (np. kontakt mailowy, telefoniczny. przez formularz lub w jakikolwiek inny sposób), w dziale ogłoszenia mieszkańców,
 • - pozyskania danych osobowych użytkowników w wyniku prowadzenia relacji biznesowych, zawierania lub wykonywania umowy (np. zakup przez użytkownika usługi lub produktu administratora),
 • - pozyskanie danych osobowych użytkowników opublikowanych w mediach społecznościowych (np. pozyskanie informacji z profilu użytkowników w mediach społecznościowych, w zakresie w jakim informacje te są widoczne jako publiczne),
 • - pozyskania danych osobowych od podmiotów trzecich (np. od: kontrahentów, od pośredników finansowych, od podmiotów egzekwujących prawo, w tym organów administracji lub sądów itp.),
 • - pozyskania lub poproszenie użytkowników o podanie danych osobowych użytkowników, podczas wizyt użytkowników na stronach administratora lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez stronę. Kiedy użytkownicy odwiedzają stronę, urządzenia i przeglądarki użytkowników mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory wyłączenia się ze stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji), niektóre z nich mogą stanowić dane osobowe. Podczas wizyty na stronie żadne dane osobowe użytkowników nie będą przechowywane przez administratora bez wcześniejszej, wyraźnej zgody użytkowników. Jednakże tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie z naszej strony. Z tej przyczyny użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody na naszej stronie. Udzielenie w/w zgody jest fakultatywne nie wpływa na możliwość korzystania ze strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania z naszej strony może być w pewnym stopniu ograniczona.

Przetwarzanie dane osobowe: kategorie danych osobowych użytkowników przetwarzanych przez administratora może, w szczególności, zawierać:

 • - dane personalne: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), używane imię, płeć, data urodzenia/wiek, narodowość, zdjęcie.
 • - dane kontaktowe: adres dostawy, adres firmy (pracodawcy), numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, szczegóły profilu w mediach społecznościowych.
 • - treść komunikatów: wszystkie komunikaty, zapytania, wypowiedzi, poglądy i opinie na nasz temat, przesłane przez użytkowników lub opublikowane w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem strony.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: podczas przetwarzania danych osobowych użytkowników w celach wskazanych w niniejszej polityce, administrator powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:
 • - przetwarzanie następuje na podstawie uprzedniej dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody użytkownika na przetwarzanie;
 • - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą Użytkownik zawarł lub zamierza zawrzeć z administratorem;
 • - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby fizycznej;
 • - przetwarzanie jest niezbędne w celu zarządzania, prowadzenia i promowania działalności administratora i nie powoduje uszczerbku dla interesów ani fundamentalnych praw i wolności użytkownika.

Cele przetwarzania danych osobowych

Cele, w jakich administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników, są następujące:

 • - strona administratora: prowadzenie i zarządzanie naszą stroną, prezentowanie jej treści; publikowanie reklam i innych informacji promocyjnych i marketingowych; komunikacja i kontakty z klientami i dostawcami, a także potencjalnymi pracownikami lub współpracownikami, poprzez naszą stronę;
 • - oferowanie użytkownikom produktów i usług administratora: prezentowanie naszej strony i innych usług; dostarczanie materiałów promocyjnych na prośbę użytkowników; komunikacja związana z usługami administratora;
 • - komunikacja marketingowa: prezentowanie w jakikolwiek sposób (włączając e-mail ,telefon, wiadomość tekstową, media społecznościowe, pocztę i kontakt osobisty) wiadomości i innych informacji, które mogą użytkowników zainteresować, w tym dystrybucja newslettera oraz innej informacji handlowej, po uprzednim pozyskaniu zgody użytkowników na przesłanie informacji w odpowiedni sposób, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • - komunikacja i operacje IT: zarządzanie systemami komunikacji, działanie w celach bezpieczeństwa IT oraz audyty bezpieczeństwa IT;
 • - badania: angażowanie użytkowników w celu pozyskania informacji na temat opinii użytkowników o usługach administratora;
 • - ulepszanie naszych produktów i usług: identyfikowanie problemów z istniejącymi usługami, planowanie ulepszeń istniejących usług; oraz tworzenie nowych usług.

V. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Administrator może udostępniać dane osobowe użytkowników:

 • - organom administracji lub sądowym, na ich prośbę, w celu informowania o faktycznym lub podejrzewanym naruszenie obowiązującego prawa;
 • - osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, agencjom, z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy obciążającego te podmioty z mocy prawa;
 • - podmiotom trzecim przetwarzającym powierzone dane w imieniu administratora niezależnie od miejsca ich siedziby, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym punkcie;
 • - jakiemukolwiek podmiotowi właściwemu do celów zapobiegania, śledztwa, wykrycia lub oskarżenia o czyny zabronione lub wykonania środków karnych, włączając zabezpieczenia i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego.

Niezależnie od powyższego, strona może używać wtyczek lub treści prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeśli użytkownicy zdecydują się z nich skorzystać, dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim lub platformą społecznościowym. Administrator niniejszym rekomenduje zapoznanie się z polityką prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego wtyczek lub treści.

Obecnie na naszych stronach wykorzystujemy przekierowania do następujących portali społecznościowych facebook.com, youtube.com.

Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do przetwarzania danych osobowych użytkowników, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do:

 • - przetwarzania wyłącznie danych osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach administratora; oraz
 • - zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego.

VI. Międzynarodowy transfer danych osobowych

Na chwilę obecną administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać żadnych danych osobowych użytkowników do państw trzecich, niebędących członkami Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, niniejsza polityka zostanie zmodyfikowana, a przekazywanie danych osobowych użytkowników będzie mogło nastąpić jedynie na podstawie standardowych postanowień umownych, które administrator wdroży przed dokonaniem transferu takich danych osobowych. W takim przypadku użytkownicy będą uprawnieni do zażądania kopii stosowanych przez administratora standardowych postanowień umownych.

VII. Ochrona Danych

Administrator informuje, iż wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony danych osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym nieautoryzowanym formom przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie dane osobowe są przesyłane do administratora w sposób bezpieczny.

VIII. Dokładność danych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że:

 • - dane osobowe użytkowników, które przetwarza administrator są dokładne i jeżeli jest to konieczne, aktualne; oraz
 • - wszystkie dane osobowe użytkowników, które przetwarza administrator, a które są błędne (mając na uwadze cel, w jakim są przetwarzane) będą usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki.

Administrator, w każdej chwili, może zapytać użytkowników o dokładność przetwarzanych danych osobowych.

IX. Minimalizacja zakresu danych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres danych osobowych użytkowników, które przetwarza jest ograniczony do danych osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej polityce.

X. Przechowywanie danych

Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym administrator przechowuje dane osobowe użytkowników są następujące: administrator przechowuje kopie danych osobowych użytkowników w formie pozwalającej na identyfikację, tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celów wskazanych w niniejszej polityce, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania danych osobowych. Administrator może, w szczególności, przechowywać dane osobowe użytkowników przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.

XI. Prawa użytkowników

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, względem danych osobowych użytkowników, które są przetwarzane przez administratora, użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

 • - prawo dostępu do danych osobowych;
 • - prawo do sprostowania danych osobowych;
 • - prawo do usunięcia danych osobowych;
 • - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • - prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • - prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • - prawo do niepodlegania decyzji podlegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez użytkowników zgody, użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, https://uodo.gov.pl.

Powyższe nie ma wpływu na prawa użytkowników wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Aby skorzystać z jednego lub więcej uprawnień lub zapytać o te uprawnienia jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej polityki lub o przetwarzanie danych osobowych użytkowników, prosimy o kontakt, używając danych kontaktowych wskazanych w punkcie III.

XII. Pliki cookies (ciasteczka)

Plik cookie (ciasteczko) jest małym plikiem umieszczanym w urządzeniu użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej (również na naszej stronie). Rejestruje ono informacje o urządzeniu, przeglądarce, a w niektórych przypadkach, także o preferencjach i typowych czynnościach, których dokonują użytkownicy przy przeglądaniu stron internetowych. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników poprzez technologię Cookie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin