Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kępina – etap III wraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Gąbin

20-10-2023 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 511
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kępina – etap III wraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Gąbin

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

Operacja pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kępina – etap III wraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Gąbin”

Cel operacji: poprawa warunków zamieszkania na terenie miasta i gminy Gąbin poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, tj. rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w m. Kępina wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górki oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Gąbin z możliwością włączenia Stadionu Miejskiego

Zakładane wartości wskaźników, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji operacji:

 • 1. budowa 1,503 km zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę,
 • 2. budowa 0,430 km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,
 • 3. przebudowa 1 szt. ujęcia wody;
 • 4. przebudowa 1 szt. stacji uzdatniania wody.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Wartość projektu: 3 204 914,79 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 3 159 058,00 zł


W dniu 20.10.2023 r. Umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020, ze strony Samorządu Gąbina podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak i Skarbnik Gminy Aleksandra Kłys, stronę Samorządu Województwa Mazowieckiego reprezentował Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Radosław Rybicki oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Kazimierz Porębski.

Zadanie pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kępina – etap III wraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Gąbin”, składa się z trzech inwestycji:

1. Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kępinie — budowy i podłączenia trzech zbiorników retencyjnych

Podstawowym celem zadania jest poprawa warunków zasilania w wodę i stabilności układów filtracyjnych Stacji Uzdatniania Wody w Kępinie, która zasila w wodę około 60% ludności Miasta i Gminy Gąbin.

Zakończenie obecnego etapu inwestycji dotyczącego rozbudowy układu uzdatniania wody i układów pompowni II stopnia, pozwoli na zwiększenie podaży wody dla mieszkańców.

Z obecnych analiz wynika, że podaż z istniejących studni głębinowych oraz retencja wody przy rozbiorach powyżej 1300 m3/dobę są niewystarczające. W związku z tym zaproponowano uruchomienie studni głębinowej Nr 6 o wydajności 30 m3/ godzinę – wynikającej z dokumentacji hydrogeologicznej.

Do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na użytkowanie studni niezbędne jest ogrodzenie wyznaczonej strefy ochronnej, utwardzenie terenu i wykonanie drogi dojazdowej.

Dla studni Nr 6 należy wykonać kompletną obudowę, zapuścić pompę na rurach nierdzewnych oraz wykonać przyłącza hydrauliczne, elektryczne oraz układ zdalnego sterowania z SUW w Kępinie.

Dla zabezpieczenia retencji wody uzdatnionej zaproponowano budowę dodatkowych dwóch zbiorników pionowych o pojemności 150 m3 każdy, wraz z przyłączami hydraulicznymi i sterowaniem oraz wykonanie renowacji wewnętrznej dwóch istniejących zbiorników pionowych o pojemności po 150 m3 każdy. Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt zmniejszenia retencji każdego ze zbiorników o około 30 m3 ze względu na zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem.

Budowa nowego pionowego zbiornika retencyjnego dla wody surowej o pojemności minimum 150 m3 oraz pompowni procesowej z zastosowaniem pomp sterowanych falownikiem pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie zasobów wody głębinowej, oraz pozwoli na równomierną pracę układu filtracyjnego w ciągu całej doby.

2. Rozbudowy sieci wodociągowej w Górkach

Budowa sieci wodociągowej w Górkach do zabudowy jednorodzinnej gospodarstw domowych. Zakładana długość sieci wodociągowej wynosi 1 503 m.

3. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobrzykowskiej z możliwością przyłączenia obiektów Stadionu Miejskiego w Gąbinie

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Dobrzykowskiej z możliwością włączenia Stadionu Miejskiego w Gąbinie. W opracowaniu uwzględniono kanalizację wraz z sięgaczami do granicy działek pod docelowe przyłącza kanalizacyjne. Zakładana długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 430 m.

Poprzez wykonanie projektu będzie możliwe uzbrojenie rejonu miasta w infrastrukturę sanitarną, poprawę jakości życia mieszkańców. Potrzeba budowy wynika również z konieczności odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do miejskiego systemu kanalizacyjnego z terenu obiektów sportowych.

Inwestycja zapewni: powiększenie liczby korzystających z miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej oraz likwidację odprowadzania ścieków do osadników.

Opracowanie: M. Świerzyńska

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin