Lubię przyrodę

Lubię przyrodę

Lubię przyrodę

#kompleksy leśne, #rezerwaty przyrody, #pomniki przyrody, #jeziora, #punkty, #widokowe, #Wisła, #parki miejskie

-kompleksy leśne
-rezerwaty przyrody
-pomniki przyrody
-jeziora
-punkty widokowe
- Wisła
- parki miejskie

Na terenie Miasta i Gminy Gąbin znajdują się kompleksy leśne (ogólna powierzchnia lasów to ok. 3 056 ha ), rezerwaty przyrody w dolinie Wisły, zaś w bezpośrednim sąsiedztwie gminy leżą duże jeziora (m.in. największe na Mazowszu Jezioro Zdworskie o pow. 352 ha). Północna część gminy znalazła się w strukturach europejskich sieci ekologicznych ECONET-Polska. Teren przyległy do doliny Wisły, powyżej drogi krajowej nr 575, wszedł w skład międzynarodowego węzła ekologicznego.

KOMPLEKSY LEŚNE

Na terenie gminy wyznaczono powierzchnie lasów ochronnych - cały kompleks leśny na północ od miasta Gąbin. Obszary przyległe do doliny Wisły należą do międzynarodowego węzła ekologicznego – Obszar Puszczy Kampinoskiej. Powierzchnia lasów w gminie i mieście Gąbin wynosi 3 056 ha. Wskaźnik lesistości wynosi 20,5% .

Warto wspomnieć, iż powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona stanowi 45,3% obszaru gminy Gąbin i jest większa od wojewódzkiej (29,7%), a nawet krajowej, która wynosi 32,5%.  Należy podkreślić fakt, że w granicach administracyjnych Gąbina znajdują się 23 ha lasu (tzw. Gąbiński Kompleks Leśny) stanowiącego własność gminy - co wraz z parkami miejskimi jest cennym walorem przyrodniczym miasta. Oprócz typowych obszarów leśnych, występują u nas nadwiślańskie siedliska łęgowe. Zachowane są również liczne fragmenty roślinności naturalnej i półnaturalnej, roślinność jezior, torfowiska wysokie i przejściowe grądy subkontynentalne, zespoły boru mieszanego i liczne płaty świetlistych dębów.

JEZIORA

 Mimo, iż na obszarze gminy brak jest większych akwenów wodnych, dużą popularnością cieszą się okoliczne jeziora, zlokalizowane głównie na terenie gminy Łąck. Ich obszar oddziaływania wpływa na Miasto i Gminę Gąbin w postaci dużej liczby turystów oraz osób odwiedzających ziemię gąbińską.

Jezioro Zdworskie

Jezioro jest polodowcowym zbiornikiem rynnowym, położonym w gminie Łąck, 4 kilometry od Gąbina. Stanowi największy tego typu akwen wodny w całym Województwie Mazowieckim. Średnia głębokość jeziora wynosi 2,3 m, zaś głębokość maksymalna od 5 do 8 m. Zbiornik posiada powierzchnię 350 ha. Akwen otaczają lasy sosnowe. W pobliżu znajdują się dwie niewielkie miejscowości letniskowe: Koszelówka oraz Zdwórz. Jezioro jest bardzo popularnym miejscem wypoczynku, zwłaszcza w okresie letnim. Jako największe jezioro Mazowsza, jest chętnie odwiedzane głównie przez mieszkańców Warszawy, Łodzi, Płocka.

Jezioro Ciechomickie

Podobnie jak Jezioro Zdworskie, jest polodowcowym jeziorem rynnowym. Leży w gminie Łąck. Długie na 1.805 m oraz szerokie na 305m, posiada powierzchnię 41,9 ha. Maksymalna głębokość zbiornika to 6,8m. Jezioro nie posiada dużej liczby plaż. Te, które istnieją, są jednak dobrze zagospodarowane. Dużym atutem akwenu jest jego położenie – pośród sosnowych lasów i wzniesień. W pobliżu jeziora znajdują się bunkry i systemy umocnień niemieckich z okresu II wojny światowej. Przy zbiorniku biegnie ścieżka rowerowa.

Jezioro Górskie

Jezioro rynnowe pochodzenia polodowcowego o długości 1905 m oraz szerokości 355m i powierzchni 43,1 ha. Okresowo posiada połączenie z Jeziorem Ciechomickim. Zbiornik jest nieco płytszy niż okoliczne akweny. Jego głębokość wynosi do 5,5m. Brzegi jeziora porastają lasy sosnowe oraz liściaste (głównie grabie i dęby). Akwen cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza wśród mieszkańców Płocka ale także przyjezdnych gości. W pobliżu jeziora znajduje się Hotel Dębowa Góra oraz Hotel i Restauracja „Rusałka”. Okoliczne lasy, oprócz wiekowych dębów skrywają pozostałości niemieckich umocnień wojskowych z okresu II wojny światowej.

Jezioro Łąckie Duże

Jezioro nie zagospodarowane rekreacyjnie. Długość akwenu wynosi 1420m zaś szerokość 740m. Powierzchnia zbiornika to 61,2ha. Zbiornik jest stosunkowo głęboki – do 7m. Jezioro w większości otoczone jest przez lasy. W pobliżu znajduje się stado ogierów w Łącku, dawny pałac Marszałka Śmigłego-Rydza oraz zabytkowa kaplica św. Huberta.

Jezioro Łąckie Małe

Jezioro wchodzi w skład rezerwatu przyrody „Dąbrowa Łącka”. Posiada powierzchnię 35,6 ha. Jego wymiary to 900m długości oraz 675 m szerokości. Daje to łączną powierzchnię 45,6ha. Akwen jest bardzo płytki. Głębokość dochodzi do maksymalnie dwóch metrów. Jezioro porośnięte jest sitowiem i trzcinami oraz otoczone lasem. Swoje siedliska ma tu liczne ptactwo. Jezioro było w dawnych czasach odwodnione. Obecnie zajmuje część dawnej misy pojeziernej.

Rezerwaty Przyrody

 Kępa Wykowska – Rezerwat wodny typu faunistycznego. Położony jest w granicach gminy Gąbin, Słubice, Bodzanów i Słupno. Na 353,63 ha znajdują się wyspy oraz  piaszczyste łachy otoczone wodami Wisły. W rezerwacie swoje ostoje lęgowe mają rzadkie i ginące ptaki siewkowe takie jak mewy, sieweczki czy rybitwy. Teren od 2018 roku objęty jest ochroną czynną. Wokół rezerwatu znajduje się otulina o powierzchni 231,18 ha.

Ławice Troszyńskie – Rezerwat wodny typu faunistycznego.  Znajduje się na obszarze gmin Gąbin oraz Słupno. Podobnie jak Kępa Wykowska, obejmuje wyspy oraz  piaszczyste łachy otoczone wodami Wisły. Jest także objęty ochroną czynną.  Rezerwat zajmuje powierzchnię 121,19 ha. Utworzona wokół otulina to kolejne 109,75 ha. Rezerwat jest miejscem lęgowym sieweczek, mew i rybitw.

Gostynińsko-Gąbiński Obszar Chronionego Krajobrazu

Północne regiony gminy znajdują się w obrębie Gostynińsko-Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Znajdują się w nim tereny leśne oraz rolnicze między innymi w dolinie Wisły. Łączy się z ościennymi obszarami chronionymi regionu, zapewniając ochronę terenów w niewielkim stopniu zniekształconych przez działalność ludzką. Obszar obejmuje powierzchnię 22 520 ha.

Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”

Teren obejmuje odcinek Wisły od Dęblina do Płocka o długości 252 kilometrów. Obszar posiada dobrze zachowane walory przyrodnicze w postaci dużej ilości wysp, kęp wiślanych oraz piaszczystych łach. Brzeg Wisły jest porośnięty roślinnością, a także otoczony łąkami oraz pastwiskami. Na terenie OSO znaleźć można również pozostałości dawnych lasów łęgowych. Obszar chroniony charakteryzuje się dużą liczbą zamieszkujących go ptaków. Występują tu 22 gatunki, m.in.  ptactwa wodno-błotnego, zarówno zamieszkującego obszar na stałe jak i traktującego go jako miejsce przelotowe.

Obszaru Natura2000 „Kampinoska Dolina Wisły”

Obszar chroniony, stanowi siedlisko wielu gatunków zwierząt i rośli a także ważny europejski korytarz ekologiczny. Charakterystyczne dla tego obszaru są występujące tu lasy łęgowe, w tym coraz rzadziej spotykane w Europie łęgi wierzbowe i topolowe. „Kampinoska Dolina Wisły” rozciąga się od Warszawy do Płocka. Występują tutaj rzadkie gatunki zwierząt i roślin w tym m.in. Różanka Pospolita, składająca ikrę w muszlach małży.

 Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu II

Obszar zajmuje powierzchnię 44314,0 ha. Obejmuje swoim zasięgiem tereny Kotliny Warszawskiej. Występują tutaj dwa rodzaje krajobrazów: tarasy zalewowe, głównie łąkowo-rolne oraz nadzalewowe tarasy piaszczyste.

 Pomniki przyrody

 Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; piersnica: 120cm; obwód: 377cm; wysokosc: 20m

Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; piersnica: 48cm; obwód: 151cm; wysokosc: 17m

Dab szypułkowy - Quercus robur; piersnica: 124cm; obwód: 390cm; wysokosc: 25m

Dab szypułkowy - Quercus robur; piersnica: 167cm; obwód: 525cm; wysokosc: 24m

Dab szypułkowy - Quercus robur; piersnica: 147cm; obwód: 462cm; wysokosc: 24m

 

Punkty Widokowe

Górki – krawędź pradoliny Wisły

W północnej części gminy, w miejscowości Górki znajduje się dogodny punkt z widokiem na szeroką panoramę doliny Wisły oraz miasto Płock. Oko cieszyć mogą duże połacie lasów, nadwiślańskie tereny uprawne oraz wieczorną porą – oświetlona panorama miasta oraz kombinatu Orlen. Do punktu dojechać można, jadąc od Dobrzykowa - ul. Ciechomicką.

Jordanów – widok na brzeg Wisły

W miejscowości Jordanów (na 624 kilometrze Wisły), w pobliżu figury św. Jana Nepomucena, znajduje się dogodny punkt obserwacyjny na prawy brzeg Wisły. Miejsce jest oczyszczone i łatwo dostępne dla zainteresowanych.  Punkt daje możliwość podziwiania mazowieckiej panoramy Wisły. Przed obserwatorem roztacza się łagodny, nieco piaszczysty brzeg rzeki z dużą ilością wierzb oraz pastwisk. W pobliżu punktu znajduje się spokojna zatoczka, doskonałe miejsce dla amatorów wędkarstwa.

Nowy Troszyn – widok na kępy  i ławice wiślane

W Nowym Troszynie znajdują się doskonałe miejsca widokowe z panoramą na kępy wiślane i ławice rzeczne. Wyspy, porośnięte bujną roślinnością, stanowią dogodny obszar dla bytowania ptaków wodnych. Punkty obserwacyjne są więc interesującym miejscem dla ornitologów oraz pasjonatów przyrody.

Strzemeszno – widok na pradolinę Wisły oraz pradolinę rzeki Nidy

Miejscowość Strzemeszno leży na wzniesieniu, zapewniającym doskonałe widoki na szeroką panoramę doliny Wisły oraz prawobrzeżne tereny Płocka i okolicznych miejscowości. Urokliwym miejscem jest też pradolina rzeki Nidy.  Znajduje się ona w północnej części miejscowości. Ciekawe ukształtowanie terenu, malowniczo położone obszary uprawne i pastwiska a także niewielka urbanizacja regionu, zapewniają doskonałe wrażenie estetyczne.

Konstantynów

Najwyższym punktem w gminie jest wzniesienie leżące na pograniczu miejscowości Czermno oraz Konstantynów. Tereny, położone 140,7 m n.p.m. zapewniają doskonałe widoki zarówno na północną część gminy jak i obszary południowo-zachodnie. Punkt widokowy zlokalizowany jest wśród terenów rolniczych poprzecinanych niewielkimi lasami sosnowymi oraz sadami owocowymi. Widoki cieszą więc oko i pozwalają zachwycić się zarówno terenami Miasta i Gminy Gąbin jak i dalszymi rejonami – leżącymi po drugiej stronie Wisły oraz na Nizinie Mazowieckiej.

Grabie Polskie

Grabie Polskie posiada doskonałe tereny widokowe z widokiem na dolinę Iłowsko-Dobrzykowską, dolinę Wisły oraz miasto Płock. Duża liczba lasów sosnowych oraz niewielkie skupiska urbanistyczne powodują, iż krajobrazy w miejscowości są niezwykle atrakcyjne.

 

Wisła  - Miasto i Gmina Gąbin

Miasto i Gmina Gąbin posiada szeroki  dostęp do rzeki Wisły. Łącznie stanowi on 12 kilometrów linii brzegowej. Przy rzece ulokowane są następujące miejscowości: Jordanów, Dobrzyków, Nowa Korzeniówka,  Nowy Troszyn. Silne związki okolicznych terenów z królową polskich rzek reprezentuje bogata historia. W okresie Rzeczpospolitej Obojga Narodów tereny ziemi gąbińskiej i dobrzykowskiej wiele zawdzięczały położeniu w pobliżu Wisły. Gąbińscy kupcy bogacili się na handlu towarami takimi jak zboże, smoła, pierze czy garnki, które spławiali  rzeką do Gdańska. Sprowadzali zaś głównie sól, śledzie a także trunki. Transakcje przeprowadzano m.in. w Dobrzykowie i Jordanowie, gdzie znajdowała się przystań dostosowana do wymiany handlowej. W Dobrzykowie ulokowane były  spichlerze na zboże a także magazyny solne. Budynek magazynujący sól, w czasie wojen napoleońskich i powstań pełnił rolę lazaretu wojskowego. Przed 1939r w Dobrzykowie znajdowała się również przystań dla statków parowych, stanowiąca ważny punkt rekreacyjny dla okolicznej ludności. Mieszkańcy nadwiślańskich miejscowości nie pozwalają zapomnieć o tradycjach flisackich i rzecznym handlu sprzed lat. Na terenie gminy organizowane są pikniki wodniackie oraz Dni Rzeki Wisły. Tereny w pobliżu rzeki są oczyszczane i rekultywowane – podobnie jak pamiątki po wodniackiej przeszłości: krzyż wodniacki z okresu XX-lecia międzywojennego czy XVIII wieczna figurka św. Jana Nepomucena. 

 

PARKI MIEJSKIE I TERENY ZIELONE

W Gąbinie znajduje się pięć parków miejskich oraz tereny zielone, zlokalizowane w różnych częściach miasta.

Najstarszym i największym tego typu miejscem jest Park Miejski przy ul. Kościuszki. Powstał on około 1905 roku. Wcześniej znajdował się tam miejski rynek. Park ma ponad 12 000 m2 powierzchni. Charakteryzuje się bogatym, gęstym i różnorodnym drzewostanem. Przeważają drzewa liściaste. W parku znajduje się Pomnik Nieznanego Żołnierza. Obiekt powstał przed II wojną światową. Było to miejsce upamiętniające mieszkańców ziemi gąbińskiej oraz wszystkich Polaków walczących o niepodległość w latach 1918-1921. Zniszczony w czasie wojny, po 1945 roku nie został odbudowany. Pod koniec lat 80. powstał w Gąbinie Komitet Odbudowy Pomnika Nieznanego Żołnierza. Dzięki staraniom mieszkańców, Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej oraz proboszcza Jerzego Drozdowskiego, w 1987 roku udało się odsłonić zrekonstruowany monument. Był to jeden z pierwszych tego typu obiektów w PRL – odbudowany i wyświęcony przez duchownego. Park posiada tor rolkowy, wybrukowane alejki, ławki oraz jest dobrze oświetlony i monitorowany. Znajduje się w nim również miejska siłownia, mini plac zabaw dla dzieci oraz stacja napraw rowerów.

Park 10-ciu Rozstrzelanych powstał na miejscu zniszczonych w czasie wojny kamienic, stanowiących południową pierzeję miejskiego rynku. Podczas okupacji pod parkanem gąbińskiego kościoła, sąsiadującym z obecnym parkiem rozstrzelano 10-ciu mieszkańców Gąbina i okolic. W 1945 roku w miejscu stracenia pobudowano okazały pomnik, który stoi do dnia dzisiejszego. Park posiada wybrukowane alejki, ławki, kosze, parkowe oświetlenie oraz bogaty drzewostan. Przeważają tam lipy i topole. W 2019 roku, z inicjatywy klubu rowerowego MUKS Tandem Gąbin, w parku posadzony został Dąb Pamięci, upamiętniający ofiary II wojny światowej z Miasta i Gminy Gąbin. Od strony ul. Warszawskiej, naprzeciwko ratusza znajduje się lokalny Punkt Informacji Turystycznej.

Kolejnym dużym terenem zielonym w mieście jest Park Przy Pomniku Głazie Józefa Piłsudskiego. Podobnie jak park 10-ciu rozstrzelanych, powstał na miejscu zniszczonych w czasie wojny kamienic miejskich. W latach 2006-2007 tereny te zostały zrewitalizowane w ramach projektu modernizacji miejskiej starówki. W parku postawiony został wtedy pomnik-głaz Marszałka Piłsudskiego – honorowego obywatela miasta. Wspomniane miejsce jest punktem wielu uroczystości historycznych, m.in. Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Istotną rolę rekreacyjną odgrywa Park Miejski Przy Fontannie. Stanowi on doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Na  ponad 2000m2 znajduje się bogaty drzewostan – głównie lipy. Centralnym punktem parku jest fontanna miejska, otoczona kolorowymi balkonami kwiatowymi. Od strony wschodniej znajduje się miejska szachownica.  Miejsce, w czasie sezonu letniego, cieszy się dużym zainteresowaniem wszystkich amatorów sportów szachowych.

W południowej części miasta znajduje się Park Miejski na Nowym Rynku. Miejsce, otoczone żywopłotem, w porównaniu do pozostałych parków miejskich, nie posiada tak bogatego drzewostanu. Rosną tam w większości lipy.

Ciekawym miejscem jest Gąbińska altanka na starówce. Otoczona wysokimi na kilka metrów żywotnikami stanowi doskonałe miejsce wypoczynku w gorące letnie dni. W czasie wakacji odbywają się tam koncerty muzyczne, pokazy dla dzieci oraz spotkania rowerzystów, uczestniczących w lokalnych rajdach rowerowych.

Coraz większą popularnością cieszy się również tzw. „Gąbiński dołek”. Dawne wyrobisko gliny, przez wiele lat pozostawało poza zasięgiem użytkowym. Zlokalizowane w zachodniej części miasta, przy ul. Wojska Polskiego, zostało w ostatnim czasie wykarczowane i przygotowane pod dalsze inwestycje. Działania rewitalizacyjne prowadzi lokalne stowarzyszenie „Gąbin Biega”. Do tej pory udało się utworzyć tam miejsce do gry w piłkę siatkową, zjeżdżalnię dla sanek oraz mini tor przeszkód dla rowerów.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin