Inwestycje 2018

26-10-2020 Inwestycje 2018 Drukuj E-mail Odsłony: 314

inwestycje 2017 700pix

Wykaz Inwestycji zrealizowanych przez
Samorząd Miasta i Gminy Gąbin

w roku 2018

z wykorzystaniem funduszy własnych i zewnętrzynych
w tym ze środków pochodzących z UE

Rozpoczęcie budowy  zachodniej części obwodnicy Gąbina

27 lipca oficjalnie rozpoczęły się prace budowlane przy największej inwestycji w historii miasta - obwodnicy Gąbina. Pomysł wybudowania tego typu infrastruktury miał kilkadziesiąt lat, jednak dopiero ostatnie dwie dekady to czas intensywnych działań prawnych oraz inwestycyjnych w tym zakresie. Pierwsze przymiarki co do przebiegu obwodnicy powstały w latach 2003-2005. Kamieniem milowym było podpisanie w 2013 roku, umowy na wykonanie projektu budowy obwodnicy. Konsultacje społeczne doprowadziły do kilku znacznych modyfikacji projektu. Zmiany prawne w obrębie własności gruntów oraz negocjacje z mieszkańcami trwały kilka lat. 18 sierpnia 2016 roku Wojewoda Mazowiecki wydał zezwolenie na budowę gąbińskiej obwodnicy. Stała się ona prawomocna 16 listopada 2017 roku. Wiosną 2018 roku ruszył przetarg, mający wyłonić wykonawcę. Złożone oferty były jednak zbyt wysokie w stosunku do zaplanowanego budżetu. Kolejny przetarg odbył się w maju br. Wygrało go Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Umowę na budowę obwodnicy podpisano 20 lipca 2018 roku. Koszt inwestycji zaplanowano na kwotę 47 milionów złotych.

inwestycje 2018 00108

Rewitalizacja zabytków Gąbina - Kamienicy Stary Rynek 6 oraz dawnego sądu grodzkiego przy ul. Kościuszki.

 W ramach inwestycji odrestaurowano dwa ważne, historyczne obiekty – kamienicę z 1809 roku, miejsce urodzenia ostatniego premiera II RP Sławoja Felicjana Składkowskiego oraz dawny sąd grodzki. W ramach renowacji dobudowano zewnętrzne klatki schodowe z windami zewnętrznymi i podjazdami dla osób niepełnosprawnych. Wymieniono pokrycie dachowe, wyremontowano elewacje, zmodernizowano sieć elektryczną, systemy grzewcze, stolarkę oraz wykonano szereg innych prac adaptacyjnych, dostosowujących budynki do nowych ról – centrów kultury i miejsc spotkań dla wszystkich mieszkańców ziemi gąbińskiej. Obiekty zostały zmodernizowane tak, aby spełniać funkcje użyteczności publicznej, aktywizując lokalną społeczność i zwiększając perspektywy rozwojowe regionu. W ich murach swoje siedziby ulokowały: MGOK, Biblioteka Miejsko-Gminna, Klub Seniora oraz lokalne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. W budynku sądu grodzkiego funkcjonuje  sala koncertowa. Inwestycje dofinansowane zostały z środków UE - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (dysponującego przydzielonymi funduszami unijnymi). Kwota dofinansowania wyniosła 3 196 848,55 zł. Całkowity koszt inwestycji to 4 531 216,49 zł.

inwestycje 2018 00107

inwestycje 2018 00103

Rozbudowa ul. Pięknej w Gąbinie

Na początku października 2018 roku oddano do użytku nowy odcinek ul. Pięknej w Gąbinie. W ramach prac wybudowano 182 mb nowej nawierzchni wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W toku prac wyprofilowano, zagęszczono i przygotowano podłoże, wzmacniając je podbudową z kruszywa łamanego. Nawierzchnia drogi wykonana została z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Powstały nowe chodniki, system kanalizacji deszczowej, zjazdy, skrzyżowanie z ul. Słoneczną. Zamontowane zostało również oświetlenie uliczne. Koszt inwestycji wyniósł 551 tys. zł. Miasto i Gmina Gąbin otrzymało na ww. inwestycję dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 428 tys. zł. Zadanie realizowane było przez trzy firmy: Zakład Usług Drogowych Józef Panuś z miejscowości Woźniki – odpowiadający za część drogową; firma Bango – wykonująca prace sanitarne oraz Hydropol Sp. z o.o. z Gostynina - odpowiedzialna za montaż oświetlenia. Budowa drogi poprawia lokalną komunikację i bezpieczeństwo, łącząc ulicę Piękną z ulicą Słoneczną. Do tej pory ciąg komunikacyjny w regionie był znacznie utrudniony. Nieutwardzony fragment ulicy Pięknej utrudniał swobodny przejazd pojazdów oraz dojazd do posesji prywatnych, zlokalizowanych w pobliżu.

 inwestycje 2018 00118

Kolejny etap budowy drogi Kępina-Plebanka

W drugiej połowie czerwca 2018 r. trwały prace budowlane na odcinku drogi gminnej Kępina-Plebanka. Łącznie wybudowano 700 m utwardzonej nawierzchni, znacząco poprawiającej dojazd mieszkańców do swoich pól i posesji. Prace drogowe prowadziła firma PRD S.A. z Gostynina. Na budowanym odcinku położono podbudowę z kruszyw łamanych oraz warstwę wiążącą o grubości 4 cm i warstwę ścieralną o grubości 3 cm. Dodatkowo uporządkowane zostały pobocza, zamontowano również niezbędne oznakowanie drogowe. Koszt inwestycji wyniósł 317 tys. zł. Miasto i Gmina Gąbin pozyskało dofinansowanie na realizację zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Reszta środków pochodziłą z budżetu MiG Gąbin.

inwestycje 2018 00029

Budowa drogi osiedlowej na Osiedlu pod Klonami w Nowym Grabiu

Powstała nowa droga wewnętrzna w miejscowości Nowe Grabie – na Osiedlu Pod Klonami. Prace budowlane prowadzono na długości 216 mb. W toku prac wyprofilowano i zagęszczono podłoże a także położono kostkę brukową o grubości 8 cm. Prace zakończyły się w ostatniej dekadzie września. Koszt zadania to 199 tys. 587 zł. Inwestycja realizowana była przy współpracy finansowej z mieszkańcami.

Budowa drogi wewnętrznej w m. Nowe Wymyśle

 W ramach pozyskanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Miasto i Gmina Gąbin przeprowadziło remont odcinka drogi wewnętrznej w m. Nowe Wymyśle. Wyremontowano łącznie 1 kilometr drogi. W ramach prac zagęszczono podłoże oraz położono nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Remont drogi wykonała firma DES sp. z o.o. Koszt inwestycji wyniósł 216 tys. zł.

Budowa ścieżki rowerowej Gąbin-Wymyśle - I etap

Jesienią 2018 r. prowadzono prace przy budowie 550 mb  ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Gąbin-Wymyśle. W ramach zadania, na całym odcinku przeprowadzone zostanie profilowanie i zagęszczenie podłoża , wyrównanie istniejącej podbudowy oraz położenie mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm. Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej realizowana była we współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg.

lampy mias 11 10 2020 0033 700pix

 Rozbudowa gminnej infrastruktury drogowej

W okresie letnim na terenie Miasta i Gminy Gąbin prowadzono prace budowlane na jedenastu odcinkach dróg gminnych. Nowe odcinki powstały w Gąbinie, Nowym Troszynie, Nowym Wymyślu, Jordanowie, Dobrzykowie, Koszelewie, Okoluszu. Prace budowlane przeprowadzono także na drogach Małe Góry-Potrzebna oraz Stary Kamień-Guzew. We wszystkich wymienionych miejscowościach położono nawierzchnię z mieszanek mineralno- -bitumicznych asfaltowych. Na odcinkach dróg w miejscowości Lipińskie oraz Jadwigowie położone zostały nakładki na istniejące już nawierzchnie asfaltowe. Koszt inwestycji wyniósł 342 tys. zł. Wybudowane odcinki (łącznie ponad 3,2 km nowych dróg) były kolejnym etapem szerszego projektu rozbudowy infrastruktury drogowej na obszarze Miasta i Gminy Gąbin.

inwestycje 2018 00020

inwestycje 2018 00042

Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin

 W roku 2018 na terenie gminy powstały 132 nowe punkty świetlne, wykonane w technologii LED. Najwięcej tego typu obiektów znalazło się w m. Nowe Grabie ( 32 punkty), Ludwików (24 punkty) oraz Gąbin (11 punktów).

 Termomodernizacja kamienicy Stary Rynek 14 w Gąbinie

Przeprowadzono prace termomodernizacyjne kamienicy przy Starym Rynku 14 w Gąbinie. W ramach zadania wykonano roboty instalacyjne w zakresie elektryki oraz docieplenie budynku. Częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wymieniono kocioł gazowy, wykonano instalację odgromową i przeprowadzono roboty wykończeniowe przy elewacji budynku. Koszt inwestycji wyniósł 552 tys. zł. Samorząd otrzymał na inwestycję dofinansowanie z UE.

Zabezpieczenie poszycia dachowego na kamienicy Stary Rynek 14 oraz sali OSP Gąbin

 Przeprowadzono prace konserwatorskie na budynku OSP oraz kamienicy Stary Rynek 14. W obydwu przypadkach zabezpieczono i pomalowano poszycie dachowe. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 23 tys. zł.

Zagospodarowanie centrum Dobrzykowa

 Jesienią zakończyły się prace budowlano-modernizacyjne przy zagospodarowaniu centrum Dobrzykowa. Inwestycja pozwoliła uporządkować ważny punkt Dobrzykowa, stanowiący centrum miejscowości, gdzie znajduje się przychodnia zdrowia, parking, sklep oraz Punkt Obsługi Bankowej.

inwestycje 2018 00068

Nowy plac zabaw przy kompleksie oświatowym w Nowym Grabiu

 W listopadzie kompleks oświatowy w Nowym Grabiu wzbogacił się o nowy plac zabaw dla dzieci ze żłobka samorządowego. W ramach zadania zainstalowano zestaw do zabaw dżungla, w skład którego wchodzą tunele, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe oraz panele zabawowe i edukacyjne. Dodatkowo na placu zabaw ustawiony został konik do bujania. Wszystkie elementy zainstalowano na bezpiecznej nawierzchni, chroniącej dzieci przed obrażeniami w razie upadku. Plac zabaw został również odpowiednio ogrodzony i zabezpieczony.

Rozbudowa kompleksu oświatowego w Nowym Grabiu

 W ramach wieloletniego, szerszego projektu rozbudowy kompleksu szkolnego w Nowym Grabiu, oprócz wspomnianego wcześniej nowego budynku żłobka, wybudowano stołówkę oraz pomieszczenia przedszkolne.

inwestycje 2018 00125

II etap modernizacji szkoły podstawowej w Nowym Kamieniu

 W roku 2018 prowadzono prace remontowe w szkole podstawowej w Nowym Kamieniu W ramach inwestycji wymieniona została stolarka drzwiowa oraz okienna. Przeprowadzono również pomniejsze prace termomodernizacyjne.

inwestycje 2018 00100

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej

 W roku 2018 wybudowano łącznie 872 mb nowych odcinków wodociągowych, które zaopatrzyły w wodę mieszkańców osiedli mieszkaniowych w Nowym Grabiu, Górkach, Ludwikowie. Nowe sieci wodociągowe powstały też w m. Potrzebna oraz w Nowej Korzeniówce. Opracowano również dokumentacje techniczne kolejnych odcinków sieci wodociągowych, których realizacja zaplanowana była na następne lata.

 System informacji adresowej w Górach Małych

W listopadzie zakończyły się prace przy zadaniu System informacji adresowej dla mieszkańców miejscowości Góry Małe. Inwestycja polegała na ustawieniu tablic informacyjnych w tym: adresowych, z nazwą miejscowości, kierunkowych z nazwą miejscowości, kierunkowych ze zbiorczą numeracją budynków, informacyjnych z mapą miejscowości oraz informacyjnych dot. sołectw. Oznakowanie zostało ustawione w najkorzystniejszych lokalizacjach na terenie miejscowości Góry Małe.

 inwestycje 2018 00133

Nowy sprzęt i umundurowanie dla lokalnych OSP

 Jesienią br. trzy lokalne jednostki OSP otrzymały nowy sprzęt ratowniczy oraz umundurowanie. Inwestycja zrealizowana została dzięki wsparciu finansowemu Miasta i Gminy Gąbin, funduszy rządowych oraz Powiatu Płockiego. W projekcie uczestniczyły trzy lokalne jednostki ochotniczej straży pożarnej: OSP Czermno, OSP Nowy Kamień oraz OSP Troszyn Polski. Strażacy z Czermna oraz Troszyna Polskiego otrzymali motopompy pożarnicze TOHATSU M8/8 VC72AS. OSP Nowy Kamień otrzymała cztery ubrania specjalne SX3 – zabezpieczające strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

inwestycje 2018 00073

Nowy sprzęt multimedialny dla lokalnych szkół podstawowych.

Miasto i Gmina Gąbin realizując ministerialny Program „Aktywna Tablica”. zakupiło 7 tablic interaktywnych wraz z ultra krótkoogniskowym projektorem oraz dwa projektory multimedialne. Z programu skorzystały cztery szkoły: Szkoła Podstawowa w Gąbinie, Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie, Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu oraz Szkołą Podstawowa w Czermnie. Koszt inwestycji wyniósł 60 tys. zł.

Nowy, większy paczkomat Inpost w Gąbinie

Od 6 września 2018 r. mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin mogą korzystać z nowego, dużo większego paczkomatu, zlokalizowanego w parku przy ul. Browarnej.Nowy paczkomat jest 3x większy od poprzedniego. Nowe wymiary obiektu poprawiły dostępność do usługi InPost oraz zniwelowały problem przepełnionego paczkomatu, tak często występującego w okresie świątecznym i wyprzedażowym.

Nowy maszt na gąbińskim ratuszu miejskim

 Od 27 czerwca 2018 r. na dachu gąbińskiego ratusza powiewa flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej. Zamontowana na maszcie dachowym, stanowi dopełnienie zainstalowanych wcześniej masztów, zlokalizowanych na gąbińskiej starówce. Udekorowanie ratusza flagą,  związane było z obchodzonymi w tym roku uroczystościami, 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

inwestycje 2018 00066

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin