Pierwszy nabór wniosków w LGD Aktywni Razem

18-11-2016 Komunikaty Drukuj E-mail Odsłony: 1376
Pierwszy nabór wniosków w LGD Aktywni Razem

Informujemy o pierwszym naborze wniosków o przyznaznie pomocy ze środków UE, prowadzonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM.
Pomoc można uzyskać zarówno na rozpoczęcie jak i rozwijanie działaności gospodarczej.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), tj. określone w § ust.1 pkt.2 lit. a) i c) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm.) obejmujące:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie tematycznym następujących przedsięwzięć:
1) Przedsięwzięcie 2.1.1: Kowale swego szczęścia
Cel szczegółowy 2.1: Realizacja inwestycji tworzących miejsca pracy
2) Przedsięwzięcie 3.2.1: Nuda? Nie u nas!
Cel szczegółowy 3.2: Marketing i rozwój oferty turystycznej obszaru
3) Przedsięwzięcie 3.4.1: CO2? Nie dziękuję
Cel szczegółowy 3.4: Promocja i wykorzystanie odnawialnych i ekologicznych źródeł energii oraz innych innowacji dla gospodarki niskoemisyjnej

2. Rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie tematycznym następujących przedsięwzięć:
1) Przedsięwzięcie 2.1.1: Kowale swego szczęścia
Cel szczegółowy 2.1: Realizacja inwestycji tworzących miejsca pracy
2) Przedsięwzięcie 3.2.1: Nuda? Nie u nas!
Cel szczegółowy 3.2: Marketing i rozwój oferty turystycznej obszaru
Nabór i ocena wniosków odbywa się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR przyjętą uchwałą nr 4/Z/16 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 14 października 2016 r.
I. Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski można składać w terminie od dnia 16 listopada 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. do godziny 1500.
Wnioski należy składać bezpośrednio (tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w biurze LGD znajdującym się w Gąbinie przy ulicy Stary Rynek 15 w godzinach 900 – 1500.
O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

II. Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:
1. Dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej składanych w ramach następujących przedsięwzięć:
1) Przedsięwzięcie 2.1.1: Kowale swego szczęścia: 360 tys. zł
2) Przedsięwzięcie 3.2.1: Nuda? Nie u nas!: 360 tys. zł
3) Przedsięwzięcie 3.4.1: CO2? Nie dziękuję: 180 tys. zł
2. Dla operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej składanych w ramach następujących przedsięwzięć:
1) Przedsięwzięcie 2.1.1: Kowale swego szczęścia: 625 tys. zł
2) Przedsięwzięcie 3.2.1: Nuda? Nie u nas!: 460 tys. zł

III. Forma wsparcia i informacja o ograniczeniach w wysokości kwot pomocy:
1. Operacje w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” :
1) wysokość pomocy: premia w wysokości 60 tys. zł.
2) forma: płatność ryczałtowa
2. Operacje w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej”:
1) forma: refundacja poniesionych kosztów
2) intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych
3) maksymalna wysokość pomocy:
a) w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1: Kowale swego szczęścia – do 156 250,00 zł.
b) w ramach Przedsięwzięcia 3.2.1: Nuda? Nie u nas! – do 153 333,33 zł.

IV. Warunki udzielenia wsparcia:
1. Pozytywna ocena wstępna (formalna) i rekomendacja do dalszej oceny zgodności z PROW.
2. Pozytywna ocena pod względem zgodności z PROW oraz rekomendacja do dalszej oceny zgodności z LSR.
3. Uznanie zgodności z LSR, tj. operacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego wskaźnika celu ogólnego, co najmniej jednego wskaźnika celu szczegółowego oraz wpisze się w co najmniej jedno przedsięwzięcie określone w LSR.
4. Uzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów w ocenie operacji według lokalnych kryteriów wyboru, tj. osiągnięcie w wyniku oceny zespołowej wniosku (średnia arytmetyczna z ocen indywidualnych) limitu co najmniej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania przez wniosek liczby punktów.
5. Limit dostępnych w ramach naboru środków finansowych nie zostanie wykorzystany na operacje, które uzyskały wyższą liczbę punków.

V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
1. Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM www.aktywnirazem.pl
2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 180 punktów. Warunkiem wyboru operacji do wsparcia w ramach wdrażania LSR jest osiągnięcie w wyniku oceny zespołowej wniosku limitu, co najmniej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania przez wniosek liczby punktów.

VI. Informacja o wymaganych dokumentach:
1. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia) oraz wersji elektronicznej.
2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik 1 do ogłoszenia 1/2016 – uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.
3. Załącznik 2 „Zobowiązanie beneficjenta”.
4. Załącznik 3 „Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną” (zgoda na wykorzystanie elektronicznego systemu powiadamiania i informowania).

VII. Informacje o miejscu udostępnienia LSR, opisu kryteriów operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium (link do miejsca publikacji):
1. Formularze wniosków o przyznanie pomocy.
2. Formularze wniosków o płatność.
3. Formularze umów o udzielenie wsparcia.
4. Lokalne kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów z spełnienie danego kryterium.
5. Lokalna Strategia Rozwoju.
6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM www.aktywnirazem.pl, a także na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl.
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów z spełnienie danego kryterium oraz procedura oceny wniosków, wyboru operacji, zamieszone są na stronie www.aktywnirazem.pl.

VIII. Czas realizacji operacji
Operacja może być realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, musi nastąpić w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

IX. Doradztwo
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM zapewnia bezpłatne doradztwo w biurze LGD w Gąbinie przy ul. Stary Rynek 15 oraz w Łącku w punkcie informacyjno-konsultacyjnym przy ul. Brzozowej 1, tel.: 24 276 61 33, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

pdflgd-aktywni-razem-ogloszenie-o-naborze-1-2016.pdf663.7 KB18/11/2016, 08:42

logo lgd prow ue leader 700pix

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin