Wybory uzupełniające na ławników

03-11-2017 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 524
Wybory uzupełniające na ławników

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin - Edward Wilgocki informuje o zbliżającym się terminie zgłaszania kandydatów na ławników.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 23 listopada 2017 roku. Kadencja ławników upływa 31.12.2019 roku. Na ławników kandydować może ten, kto:

 • - posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • - jest nieskazitelnego charakteru,
 • - ukończył 30 lat,
 • - jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • - nie przekroczył 70 lat,
 • - jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • - posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Nie mogą kandydować osoby:

 • zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji, osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariusze Służb Więziennych, radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje:

 • stowarzyszeniom, organizacjom i związkom zawodowym zarejestrowanym na podstawie przepisów prawa oraz co najmniej 50 obywatelom mającym czynne prawo wyborcze, zamieszkałym stale na terenie  gminy dokonującej wyboru.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania kandydatów uzyskać można w pokoju 101 w Urzędzie Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
/-/  Edward  Wilgocki

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin