Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców

24-04-2020 Aktualności Odsłony: 423
Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia, dedykowanego przedsiębiorcom, dotkniętym negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Projekt finansowany jest ze środków rządowych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Za realizację programu wsparcia na naszym terenie odpowiedzialny jest Powiatowy Urząd Pracy w Płocku.

Formy wparcia z których mogą skorzystać przedsiębiorcy z terenu powiatu płockiego:

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców z możliwością całkowitego umorzenia

Jednym z instrumentów wspierających przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r są pożyczki udzielane mikroprzedsiębiorcom na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej do wysokości 5000,00 zł.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Pożyczka podlega spłacie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Karencja w spłacie kapitału wraz z odsetkami wynosi 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Z tytułu niespłaconej pożyczki starosta jest uprawniony do dochodzenia roszczeń.

Mikroprzedsiębiorca — to przedsiębiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292) , który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Zasady ustalania średniorocznego zatrudnienia oraz wielkości obrotu w euro określa art. 7 ust.2-4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Oświadczenia we wnioskach są składane przez mikroprzedsiębiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń, w brzmieniu: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” . Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wsparcie polegające na udzieleniu niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji — Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 1/01) (Dz. Urz. UE C 911 z 20.03.2020, str. l).

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pożyczek, w tym obowiązujące zasady, wzór wniosku wraz z załącznikami jakie należy złożyć znajdują się na stronie internetowej PUP w Płocku.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Wnioski można składać w terminie od dnia 15 kwietnia 2020 roku do dnia 28 kwietnia 2020 roku.

O powyższe dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, którzy:

Dofinansowanie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wpłacane jest okresach miesięcznych. Dofinansowanie będzie ustalane według następujących przedziałów spadku obrotów:

Przedsiębiorca po uzyskaniu dofinansowania zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres na który zostało ono przyznane oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania, przeznaczenia dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku nieprowadzenia działalności przez okres wynikający z umowy, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu środków bez odsetek proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Szczegółowe informacje dotyczące udzielania dofinansowania, w tym obowiązujące zasady, wzory wniosków wraz z załącznikami jakie należy złożyć znajdują się na stronie internetowej PUP w Płocku.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia covid-19.

Wnioski można składać w terminie od dnia 17 kwietnia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

O powyższe dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, którzy:

Dofinansowanie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wypłacane jest w okresach miesięcznych. Wysokość dofinansowania będzie ustalana według następujących przedziałów spadku obrotów:

Przedsiębiorca po uzyskaniu dofinansowania zobowiązany jest do:

W przypadku nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika przez wymagany okres, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu środków w części wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe)

Wnioski można składać w terminie od dnia 17 kwietnia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Podmiotem uprawnionym do wsparcia są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%

Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2020 r.

W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:

Składając wniosek Wnioskodawca oświadcza o:

Wsparcie w zakresie dofinansowania części wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji — Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1)

Podmiot, który otrzymał wsparcie obowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.

Nie można otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące form wsparcia, w tym obowiązujące instrukcje oraz zasady, znaleźć można na stronie:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

https://plock.praca.gov.pl

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku w niżej wybrany sposób: